عکس: باغ وحش انسانی در بلژیک

تصویر زیر مربوط به کشور بلژیک در سال 1958 است، جایی که در آن سیاهپوستان را ـ به عنوان موجوداتی غیرانسان ـ در وضعیتی شبیه به باغ وحش برای تماشای مردم نگهداری می کردند: