شهیدزاده مدیر عامل جدید بانک کشاورزی شد

مرتضی شهیدزاده مدیر عامل جدید بانک کشاورزی شد.