وقتی سروش صدای مهاجرانی را هم درآورد

هتر است آقای سروش قبل از اینکه شروع به تهمت زدن به فقها کنند، قدری مطالعات خویش را عمیق تر نمایند تا حداقل دچار خودنقدی دوستان و رسانه‌های نزدیک به خود نشوند!! نکته این است که که افتراهای سروش به آیت الله مؤمن و به برداشت فقهای اسلامی از این حدیث آن قدر شور می‌شود که صدای مهاجرانی را در می‌آورد تا چنین پاسخی را به وی دهد.