پنتاگون عامل بدهی فزاینده در امریکا است

هیچ تلاش واقعی برای محدود کردن این اسراف‌ها و تقلب‌ها و سوءاستفاده‌هایی که در ارتش هست، دیده نمی‌شود…