رؤیای گردشگری فضایی بر باد رفت

با سقوط نخستین فضاپیمای گردشگری فضایی جهان، بسیاری از تحقق این رؤیا در آینده نزدیک ناامید شدند.