کلاس‌پلاس برنامکی برای مدیریت تحصیلی

مدیریت وظایف به صورت زمانبندی شده و حرفه ای،تنظیم کلاس ها و دروس،یادآور مطلوب نرم افزار و فعال سازی حالت سکوت در زمانبندی کلاس ها از ویژگی های بزرگ این محصول است.