برنامه اقتصادی دولت جلیلی تشریح شد

برنامه های ما برای مسئله تورم این است که بتوانیم چهار عامل تورم زا را مهار کنیم؛ افزایش هزینه های تولید و عامل توهم دو عاملی است که از سوی عرضه کننده باعث ایجاد تورم شده افزایش توان خرید و ایجاد ولع از سوی تقاضا کننده و نیز عامل روانی دو دلیلی است که از سوی تقاضا کننده باعث ایجاد تورم می شود؛ کنترل عوامل روانی در کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ای است که دولت می توان آن را انجام دهد.

نادران برنامه اقتصادی حدادعادل را تشریح کرد

نماینده اقتصادی حدادعادل با بیان اینکه دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را ناقص اجرا کرده است، گفت: متاسفانه هنوز بانک جامع اطلاعاتی تشکیل نشده و می‌توان با این یارانه اقشار پردرآمد را حذف و به دهک‌های پایین سهم بیشتری اختصاص داد.