برنامه اقتصادی دولت جلیلی تشریح شد

برنامه های ما برای مسئله تورم این است که بتوانیم چهار عامل تورم زا را مهار کنیم؛ افزایش هزینه های تولید و عامل توهم دو عاملی است که از سوی عرضه کننده باعث ایجاد تورم شده افزایش توان خرید و ایجاد ولع از سوی تقاضا کننده و نیز عامل روانی دو دلیلی است که از سوی تقاضا کننده باعث ایجاد تورم می شود؛ کنترل عوامل روانی در کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ای است که دولت می توان آن را انجام دهد.

تحقق حیات طیبه برنامه اقتصادی جلیلی +دانلود

برنامه اقتصادی سعید جلیلی تحت عنوان به سوی حیات طیبه منتشر شد.