دین مهربانی

لابد «نامهربانی و خودبزرگ بینی و عیب جویی و تحقیر و بی آبرو کردن گناهکار به خاطر گناهش» می شود رفتار نرمال اسلامی!؟ و صواب و واجب. سراسر اسلام درس مهربانی است. درس تمام انبیاء و امامان هدایت مهربانی و رأفت است