حماسه سیاسی و اقتصادی در «توان‌دو»

برنامه ترکیبی و گفتگومحور «توان دو» بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال ۹۲ با اجرای علی اکبر عبدالرشیدی از شبکه دو پخش می‌شود.