ارائه برنامه صد روزه دولت در هفته اول آذر

دولت در هفته اول آذر گزارش برنامه صد روزه خود را ارائه می‌کند.