تداوم برخورد دوگانه با برنامه هسته‌ای ایران

گفته مقام های صهیونیستی- آمریکایی در کنار ادعاهای تکراری مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، نشان از ادامه راهبرد برخورد دوگانه غرب در این زمینه دارد.

«تنهای‌تنهای‌تنها»؛ حماسه‌ای که به آن نیاز داشتیم

فیلم سیری از تخیل به واقعیت همراه با آرمانگرایی فطری کودکانه است. داستان از یک تخیل مشترک کودکانه آغاز می‌شود، این تخیل به رابطه ای عمیق و فطری می‌انجامد، فراز و فرود‌های این رابطه و وابستگی آن به تاثیرات اجتماعی برنامه هسته‌ای ایران در سطح بین المللی و در نهایت گسست این رابطه باعث کمال فکری «رنجرو» شده و این کمال همراه با عزمی کودکانه که هیچ چیز را غیرممکن نمی‌داند به خلق یک حماسه می‌انجامد.