آخرین رویدادهای حوزه کتاب در کتابنامه شبکه۴

«آخرین رویدادها و فعالیت‌های انجام پذیرفته در حوزه‌ی کتاب و کتاب‌خوانی را در برنامه‌ی «کتابنامه» دنبال کنید.»