حمایت صندوق مهر از شبکه‌های کسب و کار

در مراسم تفاهمنامه صندوق مهر امام رضا(ع) بر اجرای برنامه‌ توسعه برندهای داخلی و رویکرد حمایت شبکه‌ای از کسب و کارها تأکید شد.