هشدار سازمان‌ملل در خصوص منابع غذایی در غزه

رژیم نژاد پرست اسرائیل با محاصره غزه حدود یک و هفت میلیون تن از مردم این منطقه را از دسترسی به حقوق اولیه خود از جمله حق برخورداری از آزادی رفت و آمد، برخورداری از شغل با دستمزد مناسب و حق برخورداری از آموزش و بهداشت لازم و کافی، محروم ساخته است.

هشدار سازمان ملل درباره بحران انسانی سوریه

یک مقام رسمی سازمان ملل متحد اذعان کرد، این سازمان نمی تواند با سرعت وخامت اوضاع در سوریه پیش برود و هماهنگ شود.