فراخوان عکس نماز ظهر عاشورا

سایت حرف تو با همکاری بلاگ تو به منظور ترویج و همگانی شدن اقامه نماز ظهر عاشورا در سراسر کشور مسابقه فراخوان عکس نماز ظهر عاشورا را برگزار نماید.