کسی سراغی از «بلده» نمی‌گیرد

بلده شهری کوهستانی و دورافتاده در شهرستان نور مازندران است که محرومیت در آن موج می‌زند؛ انگار این شهر و بخش از یاد مسئولان رفته و فراموش شده است.