بلیط سینما گران شد

در سینماهای مدرن 6 هزار تومان، ممتاز 5 هزار تومان، درجه یک 4 هزار تومان و درجه 2، 2هزار و 500 تومان به فروش خواهد رسید.