نبض هوای تهران به شماره افتاد

این روزها در شرایطی شاهد ارائه آمارهای پی‌درپی در خصوص بهبود هوای پایتخت هستیم که هنوز در ابتدای فصل سرما به سر می‌بریم و تا زمان شمردن و ارائه آمار درباره روزهای ناسالم زمان باقی است.