برای فرار از خطر نباید به آن پناه برد

نماینده مردم تهران با اشاره به تمدید 7 ماهه توافق ژنو گفت: 7 ماه که هیچ 70 ماه یا 70 سال هم که تمدید کنند آمریکا همچنان گرگ است چرا که شما به جای اینکه کدخدا را به رسمیت بشناسید خدای کدخدا را به رسمیت شناختید.

کاریکاتور/بنزین ابتکاری!

ابتکاری برای مبارزه با آلودگی هوا!