خجالت دارد

انتقادامام جمعه بروجرد از حقوق نجومی عضو هیات مدیره بنیاد مستضعفان

تحقیق و تفحص مجلس بالاخره سراغ بنیاد مستضعفان رفت

درخواست چندین ساله تشکل های دانشجوئی برای بررسی عملکرد بنیاد مستضعفین که آخرین مورد پر سر وصدای آن بیانیه جنبش عدالتخواهی دانشجوئی در عدم پاسخگوئی مسئولین این بنیاد بود، بالاخره اجابت و مجلس وارد تحقیق و تفحص از این ارگان نیمه دولتی شد.