ارشاد از ناشران 251 عنوان کتاب تازه خرید

وزارت ارشاد 251 عنوان کتاب تازه ناشران را در شمارگان 45 هزار و 850 نسخه خریداری کرد.