معاون تشریفات دفتر رئیس‌جمهور تعیین شد

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حکمی بهمن حسین پور را به عنوان معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهور منصوب کرد.