ثروتمندترین پادشاه دنیا کیست؟

نشریه فوربس طی یک ارزیابی ثروتمندترین پادشاه دنیا و میزان ثروتش را معرفی کرده است