برای مواجهه در جنگ نرم باید نمادسازی کرد

رسانه های ما در حوزه سلبی و انتقادی خیلی خوب ظاهر می شوند ولی زمانی که پای ارائه مسایل ایجابی به میان می آید از مجموعه هایی مثل ما که از یک طرف روی پای خودشان ایستاده اند و از طرفی حرفهای جدی و ایجابی تولید کرده اند هیچ گونه حمایتی انجام نمی دهند…