جناب وزیر! از خانواده این دانشجو عذرخواهی کنید

بیمارستان شریعتی پای مصدوم این دانشجو را در آستانه از دست رفتن قرار داده است و اگر پیگیری های دلسوزان نبود و خانم جعفری در بیمارستان شریعتی باقی می ماند ممکن بود امروز خدای ناکرده متن این نامه محتوی اخباری دردناکتر می شد.