جزییات بیمه ازدواج دانشجویان

مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به جزئیات طرح پیشنهادی «بیمه ازدواج دانشجویان»، از برنامه بیمه شدن کلیه دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه خبر داد.