مطهری در تعارض علم و دین بر تأویل علم تاکید داشت

استاد مطهری تعارض علم و دین را تفسیر غلط مسیحیت از عناصر غیردینی می داند و می گوید چون علم متغیر و متحول است و قوانین علمی اثبات قطعی ندارند پس باید همواره ما علم را تأویل کنیم و نه دین را، اگر یک حکم، دینی است باید آن را قبول کنیم و علم را تخطئه کنیم.