زندگی مجردی آفت جامعه ایرانی

به گفته یک آسیب‌شناس تجردگرایی میتواند به جامعه آسیبهای زیادی را وارد کند به طوری که نظام اجتماع با این روش رو به اضمحلال میرود و در صورت تشکیل نشدن آن نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تحت تاثیر مستقیم آن قرار میگیرند.

افزایش سن ازدواج و بروز پدیده ی تجرد قطعی

افزایش سن ازدواج در کشور و در ادامه ی آن بروز پدیده ی «تجرد قطعی»، یکی از مسایل اجتماعی است که می تواند ضمن اختلال در کارکرد خانواده، نرخ رشد جمعیت در کشور را منفی کند.