صالحی: تجزیه سوریه کاملاً مردود است

وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک روزنامه سعودی درباره احتمال تجزیه سوریه و پیامدهای خطرناک آن در منطقه هشدار داد.