عکس: ساخت وساز در آخرین کوچه تهران

کوهسار درکه آخرین ارتفاع ساخت و ساز در شمال غربی تهران است ؛ عکس اول آخرین کوچه تهران در کوهسار است و بعد از آن ساخت و ساز ممنوع است

فروش تراکم، فروش آسایش مردم است

پدیده‌ی مه دود فتوشیمیایی، مانند آنچه که در لندن در سالهای گذشته رخ داد، در شهرهای مختلف کشور ما نیز رخ داده که متاسفانه یا به دلیل نبود آمارهای دقیق یا به دلیل عدم انتشار آن‌ها؛ این وقایع ثبت نشده است.

رقابت مشهد با تهران در «تراكم»

آخوندي: دانشگاهيان براي روند نگران‌كننده توسعه‌شهري مشهد فكر كنند