کتاب «رهیافتی بر تربیت علمی» منتشر شد

نویسنده این کتاب را برای عموم مخاطبان و به ویژه علاقه‏مندان به مباحث تعليم و تربيت در اسلام نگاشته و کوشیده است بُعد «تربیت علمی» را به صورت کاربردي تأمين کند و منظور از «تربیت علمی» هم مجموعه فعالیت‏ها برای تعالی بخشیدن به بُعد دانایی انسان برای نیل به سعادت و کامیابی واقعی است.

محبت و حیا دو ابزار متعالی تربیتی است

ابزار تبشیر و انذار با معادشناسی و با بیان کیفیت بهشت و جهنم و مسائل برزخی انسان در ارتباط است و جالب است بدانید با اینکه اصل معاد در میان تمام ادیان ابراهیمی و کتب آسمانی بوده اما بیان کیفیت معاد فقط اختصاص به قرآن دارد. یعنی در تورات، انجیل، زبور و… از کیفیت بهشت و جهنم سخنی به میان نیامده است الا در قرآن کریم. بیان کیفیت بهشت و جهنم کمک می کند تا آن اثر تبشیری و انذاری اش بیشتر شود.