برگزاری دوره تربیت مربی علم دینی

دانش پژوهان دوره تربیت مربی می‌توانند جهت شرکت در این دوره، به انتخاب خود متعهد به فعالیت در بخش آموزش و یا پژوهش موسسه شوند.