اعتراف امريکا به تروريسم مخفي در ايران

گزارش‌هاي اخير افشا مي‌کند که امريکا با اجراي عمليات‌هايي با حداکثر پوشش مخفيانه، از جمله ترور دانشمندان ايراني، به دنبال توقف برنامه اتمي تهران است.