ترکی‌بن‌فیصل:‌ ایران فراتر از تهدید است

دومين توليد کننده بزرگ نفت، رهبر جهان شيعه و انقلابي مسلمان ضد غربي (ايران) نه تنها براي عربستان سعودي بلکه براي صلح و ثبات خاورميانه و فراتر از آن يک تهديد به شمار مي‌رود! … در صورتي که روحاني نيز نتواند يا نخواهد تغييري را ايجاد کند، بايد چه کرد؟ اقدام نظامي يکجانبه نيز پيامد‌هاي وخيمي به همراه دارد.