سخنی با به گونه سرخ‌های تهران‌نشین

سرلشکر فیروزآبادی تاکید کرد: وظیفه دارم به همه مردمان تهران، به گونه سرخهای پایتخت و مراکز استان‌ها به خصوص آنها که در مدیریت و مسئولیت هستند هشدار بدهم «گونه‌ زرد بیش از نیمی از مردم کشور که در تهران نیز کم نیستند از سرخی گونه ماست.»