ارمکی: فرهنگ ايران دچار بی‌کانونی شده است

تریبون مستضعفین بدون تأیید و نفی در مورد محتوا، و تنها جهت اطلاع خوانندگان از مطالب منتشر شده در رسانه‌ها، اقدام به بازنشر این مصاحبه می‌کند: