تعدیل تحریم‌ها به چه معناست؟

کاخ سفید ترجیح می دهد در شرایط کنونی و با توجه به تاکید تهران بر گام برداشتن در جهت لغو تحریم ها، از معافیت تحریمی استفاده کند. معافیت از تحریم ها در واقع به مجوز کنگره نیاز ندارد و به مذاکره کنندگان آمریکایی این آزادی عمل را می دهد تا در صورت لزوم از این کارت در مذاکره با ایران استفاده کنند.