دامنه صلاحيت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي

دامنه صلاحیت رئیس جمهور در قانون اساسی، پس از بازنگری سال 1368 نسبت به قبل از بازنگری، از حیث ارتباطی که با دیگر قوا دارد، کاهش یافته و در قانون اساسی بازنگری شده، مسئولیت «تنظیم روابط قوای سه­گانه» از رئیس جمهور سلب و به حوزه وظایف و اختیارات رهبری نظام منتقل شده است. لذا تلّقی فراقوه­ای بودن رئیس جمهور در قانون اساسی 1368، نادرست و غیرمنطبق با تحولات قانون اساسی است.

محدوده صلاحیت رئیس جمهور نسبت به اجرای قانون اساسی

با توجه به امکانات و قدرت زیاد قوه مجریه، احتمال نقض اصول قانون اساسی توسط این قوه بیشتر از سایر قواست و به همین دلیل نیز قانونگذار اساسی به وظیفه رئیس جمهور در این رابطه تصریح نموده است. رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی در قوه مجریه را بر عهده دارد و مکلف است از تخطی از اصول قانون اساسی و قوانین عادی در قوه مجریه و نهادهای زیر نظر خود جلوگیری نماید.

میرتاج‌الدینی: شورای نگهبان هیات نظارت برقانون اساسی را غیرقانونی نمی‌داند

معاون رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی تاکید کرد که طبق نظر تفسیری شورای نگهبان رییس جمهور در مواردی که حق نظارت و مسوولیت اجرا دارد می‌تواند هیات نظارت بر قانون اساسی تشکیل دهد.

رئیس جمهور حق ایجاد تشکیلات برای نظارت بر قانون اساسی را ندارد

ھﯿﺄت وزﯾﺮان ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ (مبنی بر مغایرت مصوبات هیئت دولت با قوانین) ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و اﺻﻼح ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ مهلت ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﻣﻠﻐﯽاﻻﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

معاون رئيس جمهور: نظرات رهبری و شورای نگهبان در بحث ادغام‌ها فصل‌الخطاب است

معاون رئيس جمهور در مورد بحث ادغام وزارتخانه‌ها گفت: تفاهم خوبي بين دولت و مجلس انجام شد و نگاه دولت اين است كه نظرات مقام معظم رهبري و شوراي نگهبان فصل الخطاب است و با همين رويكرد با مجلس تعامل كرديم.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.