معرفی کتاب: «پرورش تفکر قرآنی»

این کتاب در چهارده درس تنظیم شده است. «تحلیل مسائل و رخدادها تحلیل پیچیدگی موضوعات، روش تحلیل یک موضوع، نقش معیارها در مدیریت تفکر، نحوه تأثیر تفکر صحیح در معیارها، نقش تصور و تصویرسازی در تفکر» درس‏های اول تا پنجم این مجموعه را تشکیل می دهند.