طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است

برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.

محدوده صلاحیت رئیس جمهور نسبت به اجرای قانون اساسی

با توجه به امکانات و قدرت زیاد قوه مجریه، احتمال نقض اصول قانون اساسی توسط این قوه بیشتر از سایر قواست و به همین دلیل نیز قانونگذار اساسی به وظیفه رئیس جمهور در این رابطه تصریح نموده است. رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی در قوه مجریه را بر عهده دارد و مکلف است از تخطی از اصول قانون اساسی و قوانین عادی در قوه مجریه و نهادهای زیر نظر خود جلوگیری نماید.

رئیس جمهور حق ایجاد تشکیلات برای نظارت بر قانون اساسی را ندارد

ھﯿﺄت وزﯾﺮان ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ (مبنی بر مغایرت مصوبات هیئت دولت با قوانین) ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و اﺻﻼح ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ مهلت ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﻣﻠﻐﯽاﻻﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

وزارتخانه ها تا زمان اعلام قانونی انحلال همچنان وجود دارند

مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است با توجه به اینکه وزارتخانه های موجود به موجب قانون تشکیل شده اند تا زمانی که قانون انحلال آنها را اعلام نکند کماکان وجود دارند و وزیری که برای انجام وظیفه در آن وزارتخانه از مجلس رای اعتماد گرفته است تا زمان برکناری مسئول وزارتخانه مربوطه بوده و در برابر مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باش

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.