تقسیم کار ملی؛ ایده‌ای برای مدیریت فناوری

اینکه بحث کاهش تنش یکی از هدف‌های اصلی ما بوده است را رد نمی‌کنیم. اما سعی کرده‌ایم ایده جامعی مبتنی بر چرخه عمر فناوری به طور یکپارچه برای همه سازمانها – نهادهای زیر نظر رهبری، دولت، مجلس و قوه قضاییه – ایجاد کنیم.

چگونه میان بازیگران نظام علم‌و‌فناوری هم‌افزایی ایجاد کنیم؟

هدف ما این است که تنش بین دستگاه‌ها کاهش پیدا کند. اگرچه هدف اصلی‌مان همان بهبود نظام علم و فناوری است همچنین در تقسیم کار انجام شده، مصالح ملی بر منافع بخشی ترجیح داده شده‌است.