تقسیم کار ملی؛ ایده‌ای برای مدیریت فناوری

اینکه بحث کاهش تنش یکی از هدف‌های اصلی ما بوده است را رد نمی‌کنیم. اما سعی کرده‌ایم ایده جامعی مبتنی بر چرخه عمر فناوری به طور یکپارچه برای همه سازمانها – نهادهای زیر نظر رهبری، دولت، مجلس و قوه قضاییه – ایجاد کنیم.