ناسازگاری تقلید سیاسی با الگوی انتخابات در جمهوری اسلامی

قطعاً حضور نخبگان و خواص در عرصه انتخابات امری مفید، ضروری و غیر قابل اجتناب است اما کیفیت این حضور نباید به گونه­ ای باشد که راه را بر اراده فعال آحاد جامعه ببندد. به همین دلیل الگوی مبتنی بر تقلید، الگویی شایسته برای انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نیست. انتخاب بر پایه تقلید، نه بر دوش گرفتن مسؤولیت بلکه بر زمین نهادن آن است.