اجرای طرح تحول نظام بیمه‌ای در سال جاری

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سال 94 طرح تحول نظام بیمه‌ای در تمام ابعاد در کشور اجرا می‌شود.

کارت هوشمند درمان در حد یک طرح ماند

بیش از 7 سال از وعده‌های مدیران سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اجرای پروژه کارت هوشمند درمان و هزینه‌های هنگفت در این زمینه می‌گذرد.