۶۹ نکته امنیتی برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک

بانک مرکزی با هدف جلوگیری از سوء استفاده های افراد سودجو از ناآگاهی شهرواندن گرامی کشورمان حین استفاده از دستگاههای خودپرداز و خدمات بانک الکترونیک اطلاعیه ای منتشر کرد.