نقد مکتب هندی در «تماشاگه راز»

مقالات این شماره تحت عناوین «جایگاه عقل و فلسفه در اندیشه استاد مطهری» به قلم محسن قدردان ملکی، «عدالت از دیدگاه رالز و استاد مطهری» نوشته حوران اکبرزاده و رضیه امیری، «بررسی مؤلفه‌های شکلی و محتوایی حکومت اسلامی از منظر استاد مطهری» نوشته سیدحسن اطهری، مسعود مرتضی حسینی و مسعود درّودی، «تعلیل فرهنگی انحطاط تمدنی مسلمانان در اندیشه استاد مطهری» به قلم مهدی جمشیدی و مجتبی زارعی، «خلود در لذت از دیدگاه شهید مطهری» نوشته مهدیه سادات مستقیمی و نسیبه علمی و «سیری در اندیشه سیاسی استاد مطهری به مثابه یک نو اندیش دینی» نوشته مسعود پورفرد منتشر شده است.