ثروت بی‌استفاده در استان محروم

براساس جمع آوري اطلاعات سينوپتيک هواشناسي به دست آمده طي ۱۰ سال گذشته و مجموعه اطلاعات وزارت نيرو، منطقه سيستان ظرفيت احداث مزارع بزرگ برق بادي آزمايشي را دارد، در کنار اطلاعات هواشناسي مي توان به مزاياي دشت سيستان نظير زبري کم زمين هاي آن براي احداث نيروگاه هاي بزرگ بادي نيز اشاره کرد.

شور و شیرین انتقال آب خزر به کویر مرکزی

کمک به ايجاد تعادل در توزيع جمعيت و جلوگيري از پراکندگي و يا تمرکز غيرمنطقي جمعيت کشور از طريق توسعه عمراني مناطق مذکور و مهاجرت مردم به مناطق مورد اشاره و در نتيجه توسعه امنيت پايدار از ديگر مواردي است که می‌تواند حاصل اجرای این طرح باشد.

اختصاص ۵۰ درصد درآمدهای استانی به تهران

استان تهران با 23 هزار میلیارد تومان نزدیک به نیمی از درآمد استانی کل کشور را که حدود 48 هزار 700 میلیارد تومان است به خود اختصاص می‌دهد. همچنین حدود 69 درصد از منابع استانی کل کشور در استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی و کرمانشاه متمرکز شده که نزدیک به 28 درصد از مصارف استانی کل کشور را تشکیل می‌دهند.

حكم تخليه تهران صادر شد

تهران 11 درصد جمعیت ایران را شامل می شود علاوه بر آن 25 درصد تولید سرمایه کشور در تهران است این یعنی هر روز تهران ثروتمندتر می شود در حالی که بودجه یک شهرستان به بودجه ای که برای پل صدر در نظر گرفته می شود نمی رسد.