«روستاکالا» ابتکاری جالب به نفع روستاییان

روستا کالا یک شبکه مردمی است با اهداف غیر تجاری و در راستای حمایت از تولید ملی، رونق کسب و کار روستایی، جلوگیری از مهاجرت‌های شغلی و در ‌‌نهایت پیشرفت مناطق محروم به دست خود روستاییان عزیز