نظارت یا عدم نظارت بر تولید و انتشار نرم افزار

با روی کار آمدن دولت جدید و معرفی آقای دکتر نجفی سولاری به عنوان ریاست این مرکز، سیاست‌های مرکز در امر بررسی نرم افزار دچار تغییر شده و به نظر می‌رسد ایشان اصولا اعتقادی به امر بررسی نرم‌افزار ندارند، لذا به بهانه عدم وجود بودجه، ۴ ماه است که از پرداخت حقوق کارکنان ( که در مجموع ۱۵ نفر هستند و میزان حقوق متوسط آنها، ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان است) استنکاف می‌کنند.